Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2019 /utorok/ o 18,15 hod. v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu

2. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Umysoví)

3. Návrh na schválenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca ZUŠ)

4. Schválenie Rokovacieho poriadku Obce Chorvátsky Grob

5. Schválenie štatútu Obce Chorvátsky Grob

6. Rada školy – odvolanie a voľba členov

7. Poslanecký návrh poslankyne p. Valockej

8. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine

9. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, názov projektu: Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob

10. Predloženie Žiadosti O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2019 v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde, názov projektu: Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor

11. Voľba členov komisie pre školstvo, kultúru a šport

12. Voľba členov komisie pre územné plánovanie a výstavbu, životné prostredie a bezpečnosť

13. Voľba členov komisie pre financie, dotácie a sociálne veci

14. Zmena územného plánu Obce Chorvátsky Grob (žiadateľ Furdík)

15. Informácia o mimosúdnom vysporiadaní s hlavným kontrolórom

16. Schválenie zloženia pracovnej komisie pre zistenie technického stavu v ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob na Školskej ako aj ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob elokované pracovisko Javorová alej.

17. Rôzne a interpelácie poslancov

18. Záver

 

JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová

starosta


 
 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, so sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,
týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer
prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne:

prenájom časti nehnuteľnosti - nebytového priestoru:
6 tried a dve menšie učebne (z toho jedna počítačová) na prvom poschodí o celkovej výmere
cca 373 m²; časť nehnuteľnosti – stavby súp. č. 4044, druh stavby zákl. škola s jedálňou a
mater. školou, postavenej na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 2813/4, nachádzajúci sa
na ulici Javorová alej 1, postavenej v k.ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, zapísanej na LV. Č. 602, vedenej správou katastra Senec od prenajímateľa: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu: Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava, 831 07, IČO:
42357187

za nájomné: vo výške 1,79 Eur za m 2 za 1 mesiac,

na dobu: 5 rokov od platnosti a účinnosti zmluvy

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí za účelom výučby.
 


 
 

ROZHODNUTIE O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A POVOLENIE UŽÍVANIA STAVBYVytlačiť
 

Stavebník: Gejza Balogh, Jana Baloghová
Lokalita: 5. element
Parc. č. 1631/191, 1631/192, 1631/401, 1631/402
Dátum vyvesenia: 21.12.2018
Dátum zvesenia: 07.01.2019


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍMVytlačiť
 

Stavebník: Bc. Zuzana Vinklerová, Ing. Peter Vinkler

Lokalita: 5. element

Parc. č. 1631/105, 1631/106

Dátum vyvesenia: 21.12.2018

Dátum zvesenia: 07.01.2019


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED DOKONČENÍMVytlačiť
 

Stavebník: Michal Drobný
Lokalita: 5. element
Parc. č. 1631/123, 1631/124
Dátum vyvesenia: 21.12.2018
Dátum zvesenia: 07.01.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA PREPOJENIE DIAĽNIČNEJ KRIŽOVATKY TRIBLAVINA S CESTOU III/1059 (50212) CHORVÁTSKY GROB - ČIERNA VODAVytlačiť
 

Za účelom prerokovania návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24. januára 2019 (štvrtok) o 9:00 hodine v zasadačke obecného úradu Chorvátsky Grob.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Obec Chorvátsky Grob, úradné dni: Po 8:00-16:00 a St 7:00-18:00).


 
 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v obci Chorvátsky GrobVytlačiť
 

Výsledky vo voľbách do orgánov samosprávy obce Chorvátsky Grob.

 

Volieb sa zúčastnilo 2 505 voličov z celkového počtu 4 497 voličov. Z odovzdaných 2 502 obálok bolo platných 2 444 hlasov pre voľbu poslancov a 2 483 pre voľbu starostu. Volebná účasť dosiahla 55,7 % voličov.

 

Za starostu obce bola zvolená:

     1. Vladimíra Vydrová, JUDr. Mgr., nezávislý kandidát, 725 hlasov,

 

Poradie ostatných kandídátov na starostu:

     2. Mária Tomanová, Bc., nezávislý kandidát, 716 hlasov,

     3. Ferdinand Turinič, Mgr., nezávislý kandidát, 356 hlasov

     4. Dana Michálková, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 349 hlasov

     5. Robert Kaffan, Ing., nezávislý kandidát, 337 hlasov

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 1. Robert Kaffan, Ing., nezávislý kandidát, 1 015 hlasov
 2. Jozef Selep, Ing., PhD., nezávislý kandidát, 907 hlasov
 3. Beata Valocká, PharmDr., nezávislý kandidát, 897 hlasov
 4. Katarína Bálintová, Mgr., nezávislý kandidát, 893 hlasov
 5. Kristína Cedulová, Bc., nezávislý kandidát, 741 hlasov
 6. Ján Granec, Ing., nezávislý kandidát, 733 hlasov
 7. Dana Michálková, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 731 hlasov
 8. Ľubomír Baník, JUDr. Ing., nezávislý kandidát, 675 hlasov
 9. Patricia Fatulová, Ing., nezávislý kandidát, 644 hlasov
 10. Ferdinand Turinič, Mgr., nezávislý kandidát, 625 hlasov
 11. Gábor Bungyi, Ing., nezávislý kandidát, 621 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:

 

 1. Marek Maleš, Bc., nezávislý kandidát, 617
 2. Peter Buck, JUDr., nezávislý kandidát, 616
 3. Ľuboš Florek, Ing., nezávislý kandidát, 604
 4. Peter Stanko, MUDr., Kresťanskodemokratické hnutie, 585
 5. Vladimír Cahajla, Ing., nezávislý kandidát, 576
 6. Peter Labaš, Mgr., nezávislý kandidát, 551
 7. Martin Dvorecký, Progresívne Slovensko, 538
 8. Miroslav Kadnár, nezávislý kandidát, 522
 9. Dana Petranová, doc. PhDr., PhD., nezávislý kandidát, 508
 10. Martina Pavlová, PhDr., PhD., Kresťanskodemokratické hnutie, 493
 11. Matej Krčmár, PhDr. Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie, 487
 12. Ivan Volek, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 472
 13. Aleš Guldan, Ing., nezávislý kandidát, 469
 14. Róbert Sladik, nezávislý kandidát, 426
 15. Vladimír Barnáš, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie, 412
 16. Adam Tkáč, nezávislý kandidát, 350
 17. František Uhrinec, Ing., SPOLU - občianska demokracia, 335
 18. Jozef Spinčiak, Ing., SMER - sociálna demokracia, 308
 19. Ľudovít Marsovszky, SPOLU - občianska demokracia, 284
 20. Ľubomír Kolárik, nezávislý kandidát, 124

 

Nižšie je zverejnená zápisnica miestnej volebnej komisie a zápisnice z jednotlivých volebných okrskov.


 
 

Stavebné povolenieVytlačiť
 

Stavebník: Miroslava Šrámková

Lokalita: Južná ulica

Parcela: 2333/22

Dátum vyvesenia:14.12.2018

Dátum zvesenia:31.12.2018


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIAVytlačiť
 

Stavebník: Igor Zelina a Lívia Zelinová

Lokalita:Kukučínova

Parc.č. 1587/874, 1598/24

Dátum vyvesenia: 14.12.2018

Dátum zvesenia: 31.12.2018


 
 
Položky 1-10 z 1069

webygroup

Úvodná stránka