Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Verejná obchodná súťažVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže Vytlačiť
 

o najvhodnejší  návrh  na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru o výmere 50 m² nachádzajúceho sa v nebytovej budove, vedenej v katastri nehnuteľností ako zdravotné stredisko, označenej súpisným číslom 472, nachádzajúcej sa na parcele registra „C“ č. 375/12, zapísanej na LV č. 602, k. ú. Chorvátsky Grob, obec Chorvátsky Grob, okres Senec.

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 31.10.2017 do 12:00 hod.

Do obchodnej verejnej súťaže sa neprihlásil žiaden záujemca.


 
 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom nebytového priestoru o výmere 50m2 :

nachádzajúci sa v nebytovej budove, vedenej v katastri nehnuteľností ako "zdravotné stredisko", označenej súpisným číslom 472, nachádzajúcej sa na parcele registra "C" č. 375/12, zapísanej na liste vlastníctva č. 602, k.ú. Chorvátsky Grob, obec: Chorvátsky Grob, okres: Senec

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu : Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., Panenská 7, Bratislava 811 03,

za nájomné : určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob,

na dobu : určitú a to 6 mesiacov od 1.1.2018 do 30.6.2018,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom prevádzkovania zákazníckeho centra nájomcu pre občanov Chorvátskeho Grobu

 

 


 
 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, sídlom Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob, týmto podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí oznamuje zámer prenajať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob, nasledovne :

prenájom pozemku :

parcelné číslo registra "E" 692 o výmere 5838m2, druh pozemku Orná pôda,

parcelné číslo registra "E" 1048 o výmere 7682m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast,

parcelné číslo registra "E" 1055 o výmere 6068m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast,

parcelné číslo registra "E" 1056/2 o výmere 45983m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast,

katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 602,

a

parcelné číslo registra "E" 1056/3 o výmere 13930 m2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast,

katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec, zapísané na liste vlastníctva č. 4623,

od prenajímateľa : Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob,

pre nájomcu : Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO : 00190390

za nájomné : určené obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob,

na dobu : určenú obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za účelom obhospodarovania pozemku a brania úžitkov, vzhľadom k obhospodarovaniu a braniu úžitkov na okolitých pozemkoch.

 


 
 

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. x /2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služiebVytlačiť
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Chorvátsky Grob dňa:    20.11.2017             

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Chorvátsky Grob dňa:                        

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN nadobúda platnosť:                 

VZN nadobúda účinnosť dňa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.        
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z.  o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o Governmente) v znení neskorších právnych predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Návrh

EOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. .....

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

§ 1

Predmet úpravy

 1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je umožniť právnickým oso-bám, fyzickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Chorvátsky Grob (ďalej len „obec“) elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci obce podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje obec prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom      sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portá-lu verejnej správy, prístupného na                    webovom sídle https://www.slovensko.sk.

      3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec poskytuje, ako aj ich popis a návod              na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

   § 2
   Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie                            a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách      nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo VZN alebo iných predpisoch obce vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa      za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa oso-bitného predpisu (napríklad § 17 a nasl.        zákona o eGovernmente).

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Toto VZN č. ... o zavedení a poskytovaní elektronických služieb bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ...... uznesením č. ......
 2. VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obec- ným zastupiteľstvom a účinnosť 15 dňom od dňa jeho obvyklého zverejnenia.
 3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 

                                                                                                                             Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                   starosta obce

 

LEHOTA NA PRIPOMIENKOVANIE VZN : DO 30.11.2017 DO 24.00

Počas lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (pravne@chorvatskygrob.sk), alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Súbor na stiahnutie Navrh_VZN_DCOM.pdf Navrh_VZN_DCOM.pdf (220 kB)

 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017Vytlačiť
 


 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018Vytlačiť
 


 
 

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. x/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Chorvátsky Grob č.2/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičkyVytlačiť
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Chorvátsky Grob dňa:    20.11.2017             

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Chorvátsky Grob dňa:                        

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN nadobúda platnosť:                  

VZN nadobúda účinnosť dňa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.          
                      369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Návrh

EOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE,

č. .....

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CHORVÁTSKY  GROB č. 2/2012 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE PRE DÔCHODCOV A O PODMIENKACH POSKYTOVANIA JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI, SOCIÁLNEJ VÝPOMOCI A SOCIÁLNEJ PÔŽIČKY

§ 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob (ďalej len „VZN“) mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky (ďalej len „VZN č. 2/2012“), ktoré bolo obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob schválené 12.4.2012.

§ 2
     Zmeny a doplnenia VZN č. 2/2012

     Zmeny a doplnenia VZN č. 2/2012

 1.   § 4 s názvom „Výška príspevku na stravovanie“  VZN č. 2/2012 sa nahrádza novým znením,    ktoré znie nasledovne:

          „Výška poskytnutého príspevku na stravovanie je určená jednotne v sume 1,50 € za jednu                   obedovú jednotku.“

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

     1. Toto VZN č. ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012, bolo schválené obecným                                 zastupiteľstvom       dňa ...... uznesením č. ......

 1. VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15 dňom od dňa jeho obvyklého zverejnenia.
 2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                            

Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                   starosta obce

 

LEHOTA NA PRIPOMIENKOVANIE VZN : DO 30.11.2017 DO 24.00

Počas lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (pravne@chorvatskygrob.sk), alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 
 

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. x/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Chorvátsky Grob č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvoraVytlačiť
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Chorvátsky Grob dňa:    20.11.2017             

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Chorvátsky Grob dňa:                        

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN nadobúda platnosť:                 

VZN nadobúda účinnosť dňa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 79/201 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Návrh

EOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE,

č. .....

KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CHORVÁTSKY GROB č. 2/2016 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI , OBJEMNÝM ODPADOM A O PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO DVORA

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob (ďalej len „VZN“) mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora (ďalej len „VZN č. 2/2016“), ktoré bolo obecným zastupiteľstvom obce Chorvátsky Grob schválené 11.10.2016.

Čl. 2
     Zmeny a doplnenia VZN č. 2/2016

 1. Článok 1 VZN č. 2/2016 sa dopĺňa o bod 1.1.11, ktorý znie nasledovne: „1.1.11 Toto nariadenie upravuje aj podrobnosti o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík.“
 2. Článok 2.1.31 VZN č. 2/206 sa mení  a znie nasledovne: „spätným zberom odpadových pneumatík – bezodplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Spätný zber odpadových pneumatík sa môže vykonávať aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou. Prevádzkovateľ zberného dvora odoberie bezodplatne odpadové pneumatiky od fyzických osôb v prevádzkovej dobe“
 3. Článok 4.8 VZN č. 2/2016 sa mení a znie nasledovne: „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík na zberný dvor alebo na iné miesto určené obcou, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.“

Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1.  Toto VZN č. ..., ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016, bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa ...... uznesením č. ......
 2. VZN nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15 dňom od dňa jeho obvyklého zverejnenia.
 3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

                                                                                                              Ing. Radovan Benčík

                                                                                                                                   starosta obce

 

LEHOTA NA PRIPOMIENKOVANIE VZN : DO 30.11.2017 DO 24.00

Počas lehoty môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky (pravne@chorvatskygrob.sk), alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 
 
Položky 1-10 z 888

webygroup

Úvodná stránka