Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Úradná tabuľa

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvojVytlačiť
 


 
 

RozhodnutieVytlačiť
 


 
 

Oznámenie obce Chorvátsky Grob o zámere predať nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného zreteľaVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č..... /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 15/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob Vytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 18.09.2018 /utorok/ o 18:00 hod.Vytlačiť
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční

dňa 18.09.2018 /utorok/ o 18,00 hod.

v priestoroch Obecného úradu, Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie programu
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné   nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Chorvátsky Grob
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č .15/2015 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob
 5. Zverenie správy nehnuteľností vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob Základnej škole s materskou školou, Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob
 6. Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (žiadatelia Umysoví)
 7. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine Vodozádržné opatrenia v obci Chorvátsky Grob
 8. Informácia - hlavný kontrolór obce Chorvátsky Grob     
 9. Informácia – predaj pozemku vo vlastníctve obce (žiadateľka Jureníková)
 10. Rôzne a interpelácie poslancov
 11. Záver            

 

                                                                                     Ing. Radovan Benčík

                                                                                    starosta obce


 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník: MCST, a.s.

Lokalita: PROMCEN

Parcela číslo: 1656/831, 1656/835, 1656/836, 1656/837, 1656/839, 1656/841, 1656/849, 1656/854, 1656/629, 1656/852, 1656/853, 1656/882, 1647/107, 1647/191, 1647/195, 1647/209, 1647/210, 1647/212, 1648/9, 1658/119, 1668,1658/123, 1656/69, 1656/70, 1656/578, 1656/579, 1656/580, 1651, 1667/1

Dátum vyvesenia: 30.08.2018

Dátum zvesenia:   14.09.2018           


 
 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisieVytlačiť
 

ZAPISOVATEĽKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

V súlade s §169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o výkone volebného práva“) vymenoval starosta obce Chorvátsky Grob Ing. Radovan Benčík, pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie Ing. Marianu Stankovú.

 

 

Kontaktné údaje:

Ing. Mariana Stanková

Obecný úrad Obce Chorvátsky Grob

Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

kancelária č. 9 , prízemie

email: mariana.stankova@chorvatskygrob.sk

tel.: 02/32223009 


 
 

Oznámenie o začatí územného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: VBD Development s.r.o.

Lokalita: Kukučínova

Parcela číslo: 1587/786

Dátum vyvesenia: 28.08.2018

Dátum zvesenia:  12.09.2018


 
 
Položky 1-10 z 1014

webygroup

Úvodná stránka