Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Chorvátsky Grob

Stanovisko starostu ku situácii ohľadom materskej školyVytlačiť
 

Vážení občania

dňa 5.10.2017 sa uskutočnilo zasadnutie školskej komisie, na ktoré som vôbec nebol ako zainteresovaný oficiálne pozvaný a dozvedel som sa o ňom z webovej stránky obce. Nakoľko sa opäť tvorí ďalšia zbytočná emotívna pseudokauza považujem za nevyhnutné aspoň takouto formou zareagovať na objasnenie reálneho stavu nášho školstva. Na úvod uvediem stanovisko, ktoré som poslal p.riaditeľke, aby ho na komisii prečítala:

“Vážení členovia komisie, poslanci občania,
dovoľte mi touto formou informovať vás, že za vzniknutú situáciu ako starosta tejto obce, nenesiem žiadnu zodpovednosť. Môj návrh ako financovať obecnú škôlku počas tohto roku poslanci neodsúhlasili. Naopak, namiesto toho aby riešili rozvoj obce a financovanie škôlky, odsúhlasili zlé VZN o financovaní škôlok a protizákonné VZN o miestnom poplatku za rozvoj, čím obec pripravili o značnú časť príjmov do rozpočtu. Poslanci, menovite p.Keblešová, Michálková, Múčková, Vydrová, Borovský, Granec a Volek, opakovane neodsúhlasili úver na financovanie stavby ZŠ a MŠ na Čiernej vode. Rovnako neodsúhlasili zákonný rozpočet, ktorý by zohľadnil realitu a riešil rozvoj obce. Svojím nezodpovedným konaním obci spôsobili značné problémy s financovaním chodu obce a financovaním škôlok. Situácia sa dá vyriešiť len schválením úveru, schválením zákonného rozpočtu ako aj záverečného účtu za rok 2016. Bez kladenia si nezmyselných podmienok a dôvdov prečo to neurobiť. Pokiaľ poslanci tieto veci neodsúhlasia, situácia sa nezlepší. Nikde v schvaľovacom procese či rozpočtu alebo úveru nie je spomenuté slovo starosta, pretože je to len a len v kompetencii poslancov, opakujem, že plnú zodpovednosť za tento stav nesú vyššie menovaní poslanci a nie starosta. Rozpočet, úver a záverečný účet schvaľujú poslanci, nie starosta. Moje riešenia odmietli, nech prídu s vlastnými, ktoré budú v súlade so zákonom. Ja som svoje ciele naplnil, škola napriek všetkým ich prekážkam stojí, škôlku dokončujeme. Nech títo poslanci konečne urobia niečo pozitívne pre obec a ukážu voličom, prečo ich za poslancov zvolili." 

Celá vec je ako vždy o peniazoch. Podstata problému je v tom, že obec musela a musí primárne uhrádzať záväzky z minulých období, čiže platiť za faktúry za stavbu školy a škôlky. Keďže všetci viete, že ku dnešnému dňu obec nemá schválený úver, s ktorým pri financovaní školy počítala, nie je možné hradiť všetky náklady v obci, pretože nie je z čoho. Aby sme úver mohli získať, museli by poslanci schváliť reálny rozpočet, pretože poslancami dvakrát schválený a mnou vetovaný rozpočet je doslova nezákonný, nerefelektuje realitu a pod takýto sa ako štatutár obce nemôžem podpísať.

Peniaze, ktoré sme zaplatili za stavbu školy nám teraz chýbajú. Kým poslanci neodsúhlasia úver na prefinancovanie kapitálových výdajov stavby školy, dovtedy bude situácia s obecnými peniazmi kritická. Obec počas tohoto roku vidiac neochotu poslancov schváliť úver, musela pristúpiť k úsporným opatreniam a škrteniam výdajov a to tak, aby sa dotklo čo najmenej všetkých prevádzok a aby mohli aspoň v núdzovom režime prežiť.  Týka sa to všetkých úsekov či už údržby majetku, realizácie iných projektov, kultúrnospoločenských akcií a rovnako aj prevádzky školstva. Kým nie je schválený rozpočet môžeme financovať mesačne maximálne 1/12 výdavkov z minuloričného rozpočtu plus kapitálové výdaje a zazmluvnené záväzky (stavba školy a škôlky).

Z hľadiska financovania škôlok, máme schválené VZN č.15/2015 o príspevku rodičov na skôlku vo výške 60 Eur mesačne na dieťa, plus 16 Eur na školský klub a približne 1,5 Eur denne na stravu. Z týchto peňazí sa mal hradiť aj nájom za priestory škôlky v OC Monar. Pýtam sa, kde sú tieto prostriedky, keď nájomné platila za škôlku priamo obec a naviac od 1.júla je škôlka v OC Monar zrušená a nájomné za 4 triedy už neplatíme.

Obec mesačne poukazuje na prevádzku obecnej škôlky 30 000 €. Pri stave zamestnancov 23 učiteliek a 11 ďalších nepedagogických zamestnancov je to spolu 34 ľudí. To znamená, že náklady na 1 zamestnanca škôlky sú vrátane odvodov vo výške zhruba 900 Eur mesačne. To by bolo asi 650 Eur hrubá mzda. Suma 30 000 Eur mesačne musí postačovať na chod škôlok, pričom k tejto sume ešte škôlka vyzbiera asi 116 tisíc Eur od rodičov a od štátu dostane ďalšie peniaze na predškolákov. Vyššie uvedené prostriedky musia postačovať na nerušený chod, pretože pokrývajú výplaty zamestnancov a preto som presvedčený, že nie je dôvod pre žiadne obmedzenie prevádzky škôlky od 1.11.2017.

Musím zdôrazniť, že som niekoľkokrát žiadal p. riaditeľku školy, aby mi predložila podrobný prehľad všetkých výdajov za účelom reálneho posúdenia a riešenia prevádzky, čo žiaľ doteraz neučinila. Zakaždým to boli iné dokumenty, iné čísla, iné vysvetlenia. Z tohoto dôvodu som kontaktoval o pomoc aj ministerstvo školstva, aby posúdilo finančné ukazovatele školy a škôlky. Po spoločnej návšteve ministerstva s p.riaditeľkou jej bolo vytknutých niekoľko vecí ohľadom financovania MŠ, náprava sa doteraz neudiala. Odvolávať sa na umelo navýšené VZN a jeho nedodržiavanie považujem za maximálne podpásové, nakoľko už na rokovaní na minist.školstva nám bolo vytknuté a poukázané na enormne vysoké náklady v porovnaní s ostatnými škôlkami. Jej prístup v tejto veci aj na komisii považujem preto za daného stavu ako vyvolávanie zbytočných nepokojov, ktoré nezodpovedajú realite.

Na záver uvediem, že týmto problémom sme mohli predísť, keby si p.riaditeľka nechala povedať a s ňou aj poslanci, že majú nechať v platnosti pôvodné VZN o výške príspevku a v prípade dofinancovania chodu MŠ mohla p.riaditeľka na zastupiteľstvách priebežne počas roku požiadať o dofinancovanie chodu škôlky ak by jej peniaze chýbali. Tým, že schválili VZN s neúmerne vysokými príspevkami na 1 dieťa, pričom min. 88% z príspevku ide na každé dieťa aj v súkromnej škôlke, spôsobili tým neúmerné zaťaženie rozpočtu. Súkromné škôly pritom peniaze naviac nepotrebovali, rodičia tam platia mesačne 300 či 400 Eur. Na vykrytie navýšenia nákladov vo VZN však nepochopiteľne znížili sumu potrebnú na stavbu školy, o tretinu znížili náklady na chod úradu a pre istotu schválili protizákonné VZN o miestnom poplatku za rozvoj, keď si osvojili kompletne návrh jedného z developerov. Pardon, s výnimkou stanovenia ceny za m2, kde sa realizovali sami a schválili najnižšiu sumu aj napriek tomu, že v našej obci doteraz prebieha celoslovensky prakticky najväčšia výstavba. Toto VZN napadol aj prokurátor ale naši poslanci jeho protest zamietli. Čo dodať, nekompetentnosť rozhodonutí našich poslancov, neuvedomenie si následkov a súvislostí spôsobuje zbytočne vypäté situácie ako je táto. Cielene znižujú príjem peňazí do obce a vyhadzujú ich tam, kde netreba.

Vážení občania obviňovať z daných problémov len starostu je maximálne nezodpovedné. Moja chyba je, že som nedokázal presvedčiť poslancov aby schválili úver na riešenie školskej problematiky. Žiaľ, napriek mojej snahe o spoluprácu už to nie je o faktoch a argumentoch, je to už v rovine emócií a neochote spolupracovať z ich strany. Napriek týmto ťažkým podmienkam sme dokázali zrealizovať a skolaudovať ZŠ na Javorovej aleji, v štádiu dokončovania je aj nová MŠ, bolo upravené okolie školy a škôlky. Stavba stojí 2,8 mil. Eur a tým, že sme získali EU fondy na doplatenie MŠ nám stačí úver vo výške 500 tisíc Eur a všetky vyššie uvedené problémy sú zažehnané. Obec je finančne zdravá, napriek fámam, dnes obec nemá žiadne úvery a ani dlhy, podielové dane postačujú na pokrytie bežnej činnosti a niektorých kapitálových výdajov – investícií do rozvoja. Každoročne sa zvyšuje príjem z podielových daní. Vďaka tomuto nám každá banka poskytne prekleňovací úver na prefinancovanie kapitálových výdajov. Tvrdenie niektorých poslancov, že úver by toho času situáciu neriešil je maximálne scestné a neodborné. Aj napriek tomu, že škola v Javorovej aleji je dokončená, banka po predložení už uhradených faktúr dodávateľovi stavby nám vie refundovať už vynaložené náklady a tieto prostriedky môžeme použiť na bežné náklady obce a teda aj chod škôlky. Ako som v stanovisku pre komisiu uviedol, samozrejmou podmienkou pre uzavretie zmluvy o poskytnutí 500 tisícového úveru je schválenie záverečného účtu za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017. Toto však je vo výslovnej kompetencii poslancov, ktorých o tom stále nedokážem presvedčiť a to ani napriek tomu, že výsledky mojej práce sú viditeľné. Teória, že rodičov detí využívam ako rukojemníkov je neetická lož, od ktorej sa dištancujem.

Opätovne vyzývam preto aj touto cestou všetkých poslancov, aby aj oni podporili záujmy obce a schválili úver, reálny rozpočet a záverečný účet za rok 2016. Vyzývam občanov a najmä rodičov školopovinných detí, aby pôsobili na svojich poslancov, nakoľko oni jediní majú kľúč na vyriešenie našich finančných problémov. Rovnako vyzývam pani riaditeľku, aby poskytla informácie o nákladoch na chod škôlky a školy, pretože v obecnom rozpočte táto položka tvorí takmer polovicu z celkových nákladov obce. Zároveň vyzývam poslancov, aby formou poslaneckého prieskumu preverili reálne náklady na chod školy a škôlky.

Z pozície starostu môžem prehlásiť, že na chod obecnej MŠ dočasne poskytneme na mesiace október, november a december 2017 o niečo viac financií. Na rok 2018 bude nevyhnutné schváliť nové VZN o nižšom príspevku na dieťa a rovnako tak reálny rozpočet. Verím, že som vám týmito informáciami objasnil situáciu v ktorej sa naša obec v súčasnosti nachádza a že iste chápete, že vyriešiť ju môžu len poslanci, nie starosta.

Za pochopenie vám všetkým vopred ďakujem,

Radovan Benčík

starosta

 

V prílohe je zoznam neuhradených faktúr a celková suma, ktorá v rozpočte vďaka neschválenému úveru chýba na uhradenie faktúr. na nútenú správu v našom prípade stačí viac ako 300 tisíc eur v poslednom stĺpci.

faktury1.png

faktury2.png

 


 
 

webygroup

Úvodná stránka