Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „ Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 2/2017 a žiadosť o zaslanie stanoviskaVytlačiť
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Chorvátsky Grob, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podl'a § 4 odst.3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že 

prerokovanie návrhu „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.2/2017" sa uskutoční v termíne od 20.10. 2017 do 20.11. 2017.

Predmetom navrhovanej zmeny územného plánu je zmena funkčného využitia riešeného územia s cieľom vytvoriť predpoklady pre rozvoj obytnej zóny určenej pre výstavbu rodinných domov.

Riešené územie sa nachádza v severnej časti obce na území priliehajúcom k existujúcej zástavbe rodinných domov na Severnej ulici.

Spracovateľom Územného plánu obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.2/2017 je spoločnosť AUREX, spol. s r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, autorizovaný architekt.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 361

Návrh „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 2/2017" je k nahliadnutiu na sekretariáte Obecného úradu v Chorvátskom Grobe, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke obce Chorvátsky Grob (www.chorvatskygrob.sk).

Lehota na oznámenie stanoviska pre dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány štátnej správy je 30 dní odo dňa doručenie oznámenia.

Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá k návrhu pripomienky.

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Pripomienky je potrebné zaslať písomne na adresu: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni obce.

Súbor na stiahnutie ZaD_2_2017_navrh.pdf ZaD_2_2017_navrh.pdf (5.5 MB)

 
 

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

Stavebník: immosvr s.r.o.

Lokalita: PH4

Parcelné číslo: 1631/333,1631/334,1631/335

Dátum vyvesenia: 16.10.2017

Dátum zvesenia:   31.10.2017


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.10.2017Vytlačiť
 

 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Na základe žiadosti poslancov podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, ktoré sa uskutoční
dňa 17.10.2017 /utorok/ o 18:00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu,
Námestie Josipa Andriča 17 v Chorvátskom Grobe, s nasledovným programom:

1. Dofinancovanie  originálnych kompetencií – materská škola, školská jedáleň, školský klub detí.

 

Ing. Radovan Benčík

starosta obce


 
 

Rozhodnutie Vytlačiť
 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií na realizáciu Telekomunikačných optických   prípojok do rodinných domov, na ulici Suché Miesto, Hviezdoslavova, Bottova, Chalúpkova, Triblavinská Chorvátsky Grob

Predpokladaný termín prác 16.10.2017 – 30.11.2017

 

Spoločnosť  SWAN,  a.s.  Borská  6,  841  04  Bratislava


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konaniaVytlačiť
 

Stavebník: Beata Hrdá a Marek Hrdý

Lokalita: PH2

Parcelné číslo: 1658/469

Dátum vyvesenia: 11.10.2017

Dátum zvesenia:   26.10.2017


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania Vytlačiť
 

Stavebník: Ing. Marek Kittner

Lokalita: Kukučínova

Parcelné číslo: 1598/2 a 1587/784

Dátum vyvesenia: 06.10.2017

Dátum zvesenia:   21.10.2017


 
 

Oznámenie o začatí stavebného konania Vytlačiť
 

Stavebník: Lucia Mikušová a Roman Mikuš

Lokalita: Kukučínova

Parcelné číslo: 1587/876 a 1598/12

Dátum vyvesenia: 06.10.2017

Dátum zvesenia :  21.10.2017


 
 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavbyVytlačiť
 

Stavebník: Peter Pajser a Stanislava Pajserová

Lokalita: PH3

Parcelné číslo : 1656/464

Dátum vyvesenia: 06.10.2017

Dátum zvesenia  : 21.10.2017


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 


 
 

Verejná obchodná súťažVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 1/2017" a žiadosť o zaslanie stanoviska

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Chorvátsky Grob, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podl'a § 4 odst.3 písm. j) v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na základe požiadavky verejnosti

oznamuje

v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona predĺženie termínu pre

prerokovanie návrhu „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.1/2017" v termíne do 27.10. 2017.

Predmetom navrhovanej zmeny územného plánu je zmena funkčného využitia riešeného územia s cieľom vytvoriť predpoklady pre rozvoj obytnej zóny určenej pre výstavbu rodinných domov.

Riešené územie sa nachádza vo východnej časti obce pri Hlbokej ceste a susedí s existujúcou zástavbou rodinných domov.

Spracovateľom Územného plánu obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č.1/2017 je spoločnosť AUREX, spol. s r.o., Bratislava, hlavný riešiteľ: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, autorizovaný architekt.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. Marek Adamczak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 361

Návrh „Územný plán obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 1/2017" je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Chorvátskom Grobe, v digitálnej forme je zverejnený na internetovej stránke obce Chorvátsky Grob (www.chorvatskygrob.sk).

V zmysle § 22 ods. 1 stavebného zákona je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.

Pripomienky je potrebné zaslať písomne na adresu: Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.

Za deň doručenia sa považuje deň podania na pošte alebo v podateľni obce.

 

S pozdravom

 

Ing. Radovan Benčík

                                                                                                     starosta obce

 

Kontaktná osoba: Mária Tomanová, tel.: 02/322 230 01, maria.tomanova@chorvatskygrob.sk

 


 
 

webygroup

Úvodná stránka