Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB Vytlačiť
 

PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB
objekt  
- SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča
- 1. úsek Chorvátsky Grob, TRIANGEL - MONARSKÁ ALEJ

Stavebník: Obec Chorvátsky Grob
Lokalita: Cyklotrasa
p.č.: na pozemku register "C" parc. č. 1578/8, 1578/14, 1578/20, 1578/77, 1578/454, 1578/812, 1578/869, 1578/870, 1578/966, register "E" parc. č. 1583 v katastrálnom území Chorvátsky Grob
vyvesenie: 20.8.2019
zvesenie: 4.9.2019


 
 

PARK CITY LIVING - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

PARK CITY LIVING, DOPRAVNÁ A  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA,  BYTOVÝ DOM SO 101 Chorvátsky Grob, PARK CITY

Obec Chorvátsky Grob oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 3. septembra 2019 (utorok) o 9:00 hodine.


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vytlačiť
 

Žiadateľ: Mgr. Katarína Wentz
Lokalita: Monarská alej 1
Parc. číslo: 1578/566
Vyvesenie: 15.8.2019
Zvesenie: 30.8.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Stavebník:   
Ing. Eva Kákoniová, Záhradná 3529/58, 900 25 Chorvátsky Grob,
Mgr. Kornel Kákoni, Záhradná 3529/58, 900 25 Chorvátsky Grob,

Lokalita :            Výhon
PARC. č. :           1010/176, 1010/288
Dátum vyvesenia :   14.8.2019
Dátum zvesenia :     29.8.2019


 
 

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva Obce Chorvátsky Grob Č. 97 - 124 ZO DŇA 01.08.2019 Vytlačiť
 

OBSAH:
Pôvodný súbor: Uznesenia_01_08_2019.pdf
14.08.2019 bol pridaný súbor Uznesenia_01_08_2019_VV.pdf, ktorý  obsahuje opravené znenie Uznesenia č.108


 
 

Výzva na podávanie žiadostí o zmenu územného plánuVytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob, na základe uznesenia č. 77/2019 zo dňa 18.06.2019, vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali žiadosť o zmenu územného plánu na obecný úrad v Chorvátskom Grobe, v termíne do 31.12. 2019. 

V žiadosti je potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a špecifikovať akého územia sa týka (s uvedením parcelných čísel dotknutých pozemkov). 

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy) alebo o zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne predložené Obecnému zastupiteľstvu obce Chorvátsky Grob, aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

V prípade zaradenia žiadosti do zmien a doplnkov územného plánu bude Obec Chorvátsky Grob podľa § 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, požadovať úplnú úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.

Žiadosti o zmenu územného plánu posielajte písomne: 

A) Poštou, na adresu:
Obecný úrad Chorvátsky Grob
Podateľňa
Námestie Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob

B) Osobne: 
Podateľňa OÚ Chorvátsky Grob

C) E-mailom:
podatelna@chorvatskygrob.sk
 


 
 

Informácia pre verejnosť na základe Zákona o civilnej ochrane obyvateľstvaVytlačiť
 

Informácia pre verejnosť Obce Chorvátsky Grob vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm. p) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.p. a nariadení, podľa § 15a ods. 2 písmeno a) až f) informácie pre verejnosť zahŕňajú:

a) informácie o zdroji ohrozenia

b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí

c) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť

d) informácie o spôsobe varovania a vyrozumenia a o záchranných prácach

e) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

f) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva

g) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

 

Informácie nájdete v priložených dokumentoch.


 
 


Úvodná stránka