Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM Vytlačiť
 

Stavebník:   
Ivana Martináková, Jurigovo Nám. 437/7, 841 04 Bratislava,
Rastislav Martinák, Jurigovo Nám. 437/7, 841 04 Bratislava
Lokalita:            5.element
PARC. č.:           1631/71, 1631/72
Dátum vyvesenia:   26.6.2019
Dátum zvesenia:     11.7.2019


 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. ..../2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Chorvátsky Grob č. 6/2019 o odstraňovaní invazívnych druhov rastlínVytlačiť
 


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY Vytlačiť
 

Silvia Benková, Klatovská 16, 831 04 Bratislava
Lokalita: PH3
PARC. č.: 1656/405, 1656/887
Dátum vyvesenia: 20.6.2019
Dátum zvesenia: 5.7.2019
 


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Vytlačiť
 

Stavebník: Marián Janči a Michaela Janči
Lokalita: PH2
Parc. č.: 1658/871
Vyvesené: 19.6.2019
Zvesené: 4.7.2019


 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Vytlačiť
 

Stravebník: Ing. Peter Khandl, Fraňa Kráľa 19, 927 05 Šaľa

Lokalita: PH3

PARC. č.: 1656/449

Dátum vyvesenia: 18.6.2019

Dátum zvesenia: 3.7.2019


 
 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov Zmeny a doplnky 06Vytlačiť
 

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na stavebnom oddelení počas úradných dní (pondelok 7:00-12:00 a 13:00-16:00, streda 13:00-18:00)


 
 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ POBYTU - Daniel ŽovákVytlačiť
 


 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Chorvátsky Grob - Čierna Voda, verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská, Triblavinská a Hlavný dvor – I. etapa – Pezinská ul., Vajnorská ul.Vytlačiť
 


 
 

Informácia pre verejnosť na základe Zákona o civilnej ochrane obyvateľstvaVytlačiť
 

Informácia pre verejnosť Obce Chorvátsky Grob vyplývajúca z plnenia povinností podľa §14 ods. 1 písm. p) zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v zn.n.p. a nariadení, podľa § 15a ods. 2 písmeno a) až f) informácie pre verejnosť zahŕňajú:

a) informácie o zdroji ohrozenia

b) informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí

c) nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť

d) informácie o spôsobe varovania a vyrozumenia a o záchranných prácach

e) úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

f) podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva

g) odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

 

Informácie nájdete v priložených dokumentoch.


 
 


Úvodná stránka